Förordnanden.

Under den tid kronofogden Aug. Bokström är af sitt riksdagskall hindrad att tjenstgöra, uppehålles hans tjenst af kronolänsman A. Fahlbäck, hvars befattning som länsman i Hejde och Fardhem ting kommer att bestridas af e. o. landskanslisten Kr. Ekelund.Gotlands Tidning
Fredagen den 4 januari 1884
N:r 1
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri