Stadsfullmäktige

hade i tisdags ordinarie sammanträde dervid konsul R. Cramér återvaldes till ordförande och till vice ordförande lektorn d:r C. J. Bergman.
Till ledamöter i bevillningsberedningen valdes derefter hrr Ax. Ekman, fabr. C. A. Sandberg och häradshöfding Alfr. Valdenströn, med hrr Alfr. Palm och O. Eriksson såsom suppleanter.
Derefter beviljades åtskilliga infästen. Ibland dessa förekom ett af konsul Romdahl, som bifölls på tillstyrkan af Drätselkammaren, ehuru förre innehafvarinnan Johanna Vesterlund flera gånger förut på samma tomt sökt infäste, men afslagits. Genom detta beslut visade hrr stadsfullmäktige en inkonseqvens, som är högst bemärkelsevärd.
Ett ytterligare bevis på hrr stadsfullmäktiges besynnerliga uppfattning i frihandel och hvad dermed förstås, fick man erfara, då frågan om s. k. torgdagarnes gagnelighet förekom; hr borgmästaren Een upplyste nämligen, att han rådfrågat sig med åtskilliga handlande och fått den upplysningen (af dem?), att de önskade förbud för åtskilliga krämare, att vid dessa tillfällen få afyttra sina saker, Magistraten å deras varor. Frågan hänsköts till Drätselkammaren.
Hvad som dock synnerligen uppehöll stadsfullmäktiges tid, var riksantiqvariens skrifvelse till k. befallningshafvande i anledning af stadsfullmäktiges svar å hans skrifvelse om S:t Karins kyrkoruin.
Denna skrifvelse hade blifvit remiterad till Drätselkammarens utlåtande.
Då man förut tillräckligt lärt känna ordförandens i nämde kammare hetsighet och förmåga att kunna dupera kammaren försök att få svarsskrifvelsen ändrad i humanare språk än den föredrogs ej heller nu hos fullmäktige vinnas. Hr Bergman reserverade sig också fördenskull.
Detta är andra gången, som riksantiqvarien från stadsfullmäktige erhåller en skrifvelse i ett sakförhållande, som borde ock kunna hafva förmildradt intrycket af den föregående skrifvelsens stötande innehåll om icke ordföranden i Drätelkammaren varit så egensinnig, utan velat lyssna något till opinionen inom stadens tänkande invånare och dess förståndige mäns åsigt i saken.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri