Militärbefälhafvaren,

öfversten m. m. frih. Ernst v. Vegesach afrester i natt med ångaren Sofia till hufvudstaden. Med samma lägenhet begifver sig äfven prosten A. J. Lyth, båda för att fullgöra sina riksdagsmannauppdrag, den förstnämde i 1:a och den senare i 2:a kammaren.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri