Lots- och fyrväsendet på Gotland.

Under sistlidne år har ny fyrplats med fast aflönad betjening blifvit anordnad på Gotska Sandöns syostligaste udde, hvarjemte det förut i öregrundsgrepen förlagda fyrskeppet under året blifvit utlagdt vid undervattensgrundet Kopparstenarne.
Under sagda tid har derjemte Fakuddens lifräddningsstation förändrats från fullständig station till lifbåtsstation samt en ny raketstation inrättats i Visby.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri