Dödsfall.

Förliden lördag afled i Stockholm körsnären P. N. Bergström, född här i Visby af obemedlade föräldrar, erhöll han sin första skolbildning af enskild undervisning. Kom tidigt ut såsom arbetare i körsnärshandtverket och blef efter flere års vistande utrikes anstäld i denna egenskap i Stockholm, der han redan vid unga år öppnade egen verksamhet. Genom flit och klokhet arbetade han sig inom få år upp till ansedd ställning och en framstående förmögenhet. Förvärfvade sig dessutom i Stockholm sina medborgares förtroende, så att han blef riksdagsman och stadsfullmäktig samt kyrkovärd i Storkyrkoförsamlingen, det sistnämda förtroendet kanske värdt mera än de förstnämda.
Med ett ord, vi gotländingar hafva i den aflidne att bemärka så vacka egenskaper hos en afliden landsman, att vi böra taga exempel af denna redbara representant af vår fosterö för att i hans fotspår efterfölja fingervisningen, huruledes man kan äfven i vår tid med god vilja och kraft bryta sin egen bana lyckosam.
Bergström var född 1813, och i känslan af att han blifvit i sina yngre år understödd af sällskapet D. B. V. skänkte han för några år sedan 500 kr. till sällskapet.
Den aflidne var gift med Sofia Säfström, äfven från Gotland, med enkan öfverlefva honom.Gotlands Tidning
Fredagen den 11 januari 1884
N:r 3
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri