Visby mejeri-bolag

hade i fredags extra bolagsstämma, dervid landshöfdingen Poignant såsom utsedd ordförande ledde förhandlingarna. Af styrelsens berättelse, som föredrogs, inhemtades bland annat, att inalles hade från filialerna och hufvudmejeriet sedan maj månad, då bolaget började sin verksamhet, uppköpts 59,404 kannor mjölk. Af grädden har kernats 8,543 kannor, som lemnat 10,751 skålp. smör. Af smöret hafva 6,000 skålp. utförts till England och återstoden försålts i Visby. För det till England sålda har betalts från juli månad 77 öre i stigande till 102 öre i oktober, men nedgående till 101 öre i november och 96 öre i december. Omkostnaderna för denna export hafva icke öfverstigit 5 öre pr skålpund.
Till revisorer utsågos major Carlstedt, häradsh. Lagerberg och husb. Carl Pettersson i Vänge med landssekr. Hambraeus och husb. Henrik Olsson i Väte till suppleanrer.
Då ersättning skulle bestämmas åt bolagets stiftare och f. n. verkställande direktör hr Stenmark för hans möda och besvär under förflutna 8 månader, yppades två meningar, som måste slitas med votering, nämligen major Carlstedts förslag å 200 kr. och O. Pettersson Liffride att 500 kr. borde t. v. beviljas; det förstmda segrade besynnerligt nog.
Detta arfvode skall emellertid definitivt bestämmas vid ord. bolagsstämma i april.
En omständighet, som bra mycket karaktiserar våra förhållanden i allmänhet, är härvid att bemärka, hurusom våra stora possionater i närheten af staden alldeles ignorerat denna för fosterön nyttiga angelägenhet.Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri