Ångaren Prima's strandning.

Om denna sorglige händelse aflades af styrmannen Thomsen inför rådhusrätten i fredags sjöförklaring. Deraf framgick att svår strömsättning varit orsaken, att fartyget under disig luft törnade kl. 4 e. m. på Salvo-ref. Den utsände lifräddningsbåten från Fårö låg vid fartyget en timmes tid sent på aftonen, och uppmanade folket ombord att lemna fartyget, men endast telegram om hjelp afsändes. Efter det, att stormen tilltagit, beslöts morgonen derpå att öfvergifva fartyget med egna båtar. På förmiddagen begaf sig styrman och sju man i fartygets egen lifbåt och lyckades uppnå land i närheten af Fårö fyr. Styrman bjöd då lifräddningsbåtens manskap 200 kr (icke 500 kr., som Gotlands Allehanda uppgifvit) om de ville utgå till fartyget; men för stormen och den höga sjön vägrades denna begäran. Dagen derpå, sedan föregående afton fartyget ena låringsbåt kantrad drifvit i land, begaf sig styrman Thomsen med lifräddningsbåten men befanns då fartyget vara öfvergifvet af kapten och återstående 8 man. Bergningångarne Poseidon och Hero hvilka på aftonen ankommo, kunde icke för svår sjö och mörker då vidtaga någon åtgärd.
Såsom vanligt är, har man efteråt mycket snusförnuftigt pläderat om, huru en lifräddningsbåt bör vara försedd med ungt manskap, som bör hafva vattentäta kroppen fullt skyddande kläder m. m.; men hvad hjelper det under en årstid, då hvarje man blir öfverspolad och inom någon minuter förvandlad till en isklump. Vid sitt skrifbord i en varm kammare kan man utkolportera mycket mera nonsens än detta, som kan låta lärt och välvist.Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri