En friskare flägt

tyckes ändtligen hafva fått inrymme i Visby domkapitel, som instämt med kyrkomötet, om borttagande vid barndop af frågan: "Barn, vill du till denna tro varda döpt?" Att biskop Anjou äfven härvid skulle ställa sig på tvären mot en så förnuftig reform, förefaller icke oväntadt eller naturstridigt. Hr biskopen har också reserverat sig mot beslutet.Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri