Ett vildt slagsmål

uppkom i lördags vid vägskiftet öster för staden mellan några landsbor och artillerister, dervid en af de senare erhöll genom en s. k. bowie-knif ett svårt hugg mellan refbenen, att han måste föras på lasarettet. Ovisst är om mannen kan räddas till lifvet. Gerningsmannen är man emellertid på spåren.
Om de sistnämdes framfart på senar tiden skola vi nämna några ord. En fråga torde nu framställas: Hvarför permitteras artilleristerna i massa om qvällarne efter kl. 11?Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri