Något mystiskt.

Inom en af våra adliga ätter dinnes en medlem, om hvilken det i senast utkomna Adelskalendern heter på följande sätt: "Lovisa Isabella Charlotta Therése, kallar sig nu Andreas Edvard, född 1808. F. d. stiftsjungfru, f. d. landtbruksbokhållare".
Från Dagens Nyheter ha vi hemtat denna notis; och vi tillägga, att personen i fråga är boende i Stånga socken på Gotland samt lefver i knappa omständigheter, men förekommer ännu i karlkläder samt är för närvarande sysselsatt med att författa sin lefnadsbeskrifning spm icke kan annat än blifva mycket intressant, om den kommer att redigeras och förläggas af Aug. Strindberg. Många interiörer af denna mer än dubiösa personages äfventyrliga lefnad äro oss bekanta.Gotlands Tidning
Tisdagen den 15 januari 1884
N:r 4
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri