Uti Visby stad

och på dess område boende egare eller innehafvare af hundkreatur skola författningsenligt före denna månads utgång erlägga för innevarande år beslutad hundskatt med frm kronor för hvarje hundkreatur och hålles för uppbörden häraf uppbördskontoret, 1 tr. upp i rådhuset, öppet torsdagen den 31 dennes kl. 9-12 f. m., och erinras att underlåtenhet af bemälda skatts erläggande medför ej allenast böter enligt lag, utan äfven skyldighet att betala dubbel sådan skatt.
Visby Rådhus den 16 januari 1884.
MAGISTRATEN.Gotlands Tidning
Fredagen den 18 januari 1884
N:r 5
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri