Eldsvåda

utbröt kl. half 9 i förmiddags i borgmästaren Eens bostad (f. d. Romdahlska egendomen) vid Strandgatan. Ehuru släckningsanstalterna bedrefos med all energi å brandkårens sida, har dock boningshuset dels af elden och dels af vatten blifvit så förstördt, att föga mera än sjelfva stommen kan anses återstå.
Oesaken till eldens utbrott tror man sig vara öfvertygad om, att den härledt sig af bristfällighet i en kakelungspipa.
Svea innestår med omkring 5,000 kr. och Städernas allmänna bolag med omkring 10,000 kronor för fastgheten. Lösegendomen lärer vara brandförsäkrad till fulla värdet. Ledsammast är att en mängd lagfartshandlingar uppbrunno.Gotlands Tidning
Fredagen den 18 januari 1884
N:r 5
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri