Rättegångs- och Polissaker.

Slagsmålet vid östra vägskiftet.
Härom hölls i onsdags förhör å cellfängelset med häktade båtsmannen Olof Johan Hjalmar Kellgren, som lördagen den 12 dennes tilldelat artilleristen 8 Reinhold Hansson ett svårt knifhugg. Af förhöret framgick att arilleristen 39 Frans Östergren jemte art. Vallander och stenhuggare Strömberg uppehållit sig i handl. Stenbergs gård och der först råkat i gräl med samt sedermera slagit smeden Engström från Akebäck så att blodvite uppkommit, men att Östergren äfven fått stryk tillbaka, hvarför han hotat bönderna med stryk när de skulle resa från staden. Detta uppträde hade även af Kellgren. På eftermiddagen, när Kellgren med en landtbo åkte hem, hade artilleristerne Östergren 47 Gustaf Qviberg och ofvannämde Hansson utanför österport springande följt en annan skjuts, hvarför Kellgren hoppat af för att som han sade, söka förekomma slagsmål emellan artilleristerna och de förföljda landtborna, som befunnos vara ofvannämda smeden Engström och ynglingen Hellgren. Artilleristen Qviberg hade då rusat på Kellgren, men han knuffade denne i diket. Qviberg hade derpå börjat kasta sten och Hansson hade anfallit bakifrån, då Hansson dragit knifven (en 7 tum lång skarpslipad slidknif) och för att värja sig, huggit omkring sig samt dervid råkat Hansson. Detta hade Kellgren icke märkt förrän den sårade ropat att han blifvit träffad. Derefter for K. vidare.
Den tilltalade afgaf otvunget sin berättelse; men när artilleristerne tillfrågades i hvad mån desse deltagit i uppträdet, hade de dels ingen reda på det som rör dem sjelfve, deremot noga varseblifvit allt hvad Kellgren företagit sig och dels nekade till allt öfrigt som lades dem till last. Ordförandens fråga, hvad de hade på landsvägen att göra, kunde de ej nöjaktigt besvara.
Åklagaren yrkade emellertid ansvar å artilleristerna för vägfridsbrott.
Som läkaren ännu ej på fjorton dagar kan afgifva något bestämt yttrande om den sårades tillstånd och åklagaren ville inkalla vittnen, uppsköts målet.
Källgren är född å Sudergårda i Bäl 1857; föräldrarne äro arbetsfolk och lefva ännu. Hos dem var han till fylda 17 år, då han kom i tjenst till Vallstena, der han vistades i 4 år, hvarefter han blef båtsman; 1880 gifte han sig, men har inga barn.

För stöld
häktade qvinspersonen Emma Augusta Nilsson från Madesjö dömdes i onsdags till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.
Hon hade under resa från Kalmar till Stockholm den 2 sistl. december uppehållit sig och hunnit föröfva på flera ställen stölder af dukar och klädespersedlar, som hon pantsatte i Stockholm, derifrån han hitskickats.Gotlands Tidning
Fredagen den 25 januari 1884
N:r 7
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri