Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 28 jan.

Förfalskning.
Målet mot makarne Zakarias och sonen Bernhard, hvilken senare nu blifvit relerad från läroverket, förevar i dag, dervid angifvaren, handl. C. J. Ohlson, var personligen tillstädes och rektor Hernlund genom häradsh. Herlitz. Denna senare afstod från något ansvarsyrkande mot ynglingen, men vidhöll i öfrigt sina påståenden mot fördrarna, i synnerhet som sedermera till läroverkskollegit inkommit från dem en ytterst inhuman skrift, riktad mot rektor. En af doktor Ramberg afgifven attest företeddes och innehöll att ynglingens sjukdom varit en lindrig bronchial-katarr, som ej kunnat härröra af skrämsel, hvilket föräldrarne förut antydt.
Makarne Z. inlemnede en skrift, hvari begärdes 500 kr. hvar i ersättning för beskyllningen att hafva förfalskat den förr omtalade vittnesstämningen. Målet uppsköts mot makarne Z:s betstridande.

För tillgrepp
ur en klädningsficka af en portomonnä, innehållande 1 kr. 50 öre, var gossen Jakob Otto Fr. Pettersson från Vestris i Tingstäde tilltalad. Han nekade att hafva stulit portomonnä; han hade på torget hittat den, hvarefter han begifvit sig från platsen, men af rädsla börjat springa när han märkte sig vara förföljd af polis. Om portomonnäen vore stulen, föranodade han att gossen Gilbert Johansson, som stod i närheten af den bestulna, varit den som begått tillgreppet. För bevisnings förebringande uppsköts målet.
Gossen Pettersson är född den 6 mars 1869 i ofvannämde socken.

För mened
har, som vi förut nämt, skräddaren Lyander anklagat ej mindre fyra personer, men hittills ej kunnat leda den svåra anklagelsen i det ringaste bevis. Utslag afkunnas den 18 febr.

Häktad
för lösdrifveri blef i torsdags arbrtaren Joh. Gustaf Nilsson från Othem och dömdes till 4 månaders allmänt arbete.Gotlands Tidning
Tisdagen den 29 januari 1884
N:r 8
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri