Auktion.

På begäran af kejserliga Tyska konsuln här på platsen kungöres på detta sätt nedanstående af honom till auktionskammaren inlemnade.
Tillkännagifvande:
Måndagen den 4 instundande februari kl. 12 middagen låter undertecknad genom offentlig auktion, för vederbörandes räkning, försälja bergningsrätten till den vid vraket möjligen ännu befintliga, eller på sjöbotten liggande, lasten efter på Salvoren utanför Fårö, på resa från Reval till London, strandade Flensburger-ångaren PRIMA, hvilken last bestod af hafre och ärter. Betalningen erlägges kontant och närmare underrättelser meddelas vid auktionstillfället eller dessförinnan å mitt kontor.
Visby den 29 januari 1884.
CARL L. EKMAN.
Tyska rikets konsul på Gotland.> och kommer auktionen att försiggå i hr konsul E. Liljewalchs magasin på norra sidan af skeppsbron här i staden.
Visby den 31 jan. 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri