Postsparbanken.

Från den 1 till den 20 januari har antalet insättare i hela riket utgjort 10,752 och det insatta beloppet 46,011 kr. Under samma tid har endast 3 uttagningar gjorts å till sammans 5 kr. Af dessa insättningar komma på hufvudstaden jemte underlydande poststationer 1,258 insättare med 4,080 kr. och på Göteborg med underlydande stationer 723 insättare med 1,678 kronor.
I Visby utfärdades under januari månad 38 sparbanksböcker, hvarå insattes 106 kr.
I Klintehamn uttogos under samma månad 45 motböcker och insattes å 52 böcker 57 kr.; sparmärken hafva sålts för 30 kr.
I Hejde hafva uttagits 10 böcker, hvarå insattes 13 kr.
Vid Visby postsparbankskontor alla underlydande stationer hafva 66 insättningar verkstälts med 263 kr. hvaraf 20 kr. var den högsta.Gotlands Tidning
Fredagen den 8 februari 1884
N:r 11
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri