Musik.

Holmstrupska sällskapet fortfar att vid sina aftonkonserter vara erkändt af vår musikaliska publik, och förtjenar det också. I onsdags var stadshotellets stora sal upplåten till "familjkonsert", som äfven hade omfattats med stort intresse af en mycket talrik åhörarekrets; den vackra och väl eklarerade salongen företedde sålunda en särdeles lysande anblick, genom den stora samlingen af societetens mest framstående musikälskande damer och herrar; stämningen i salongen förekom särdeles glad och angenäm. Med ett ord, tillställningen var lyckad och bör resultatet uppmana hr. Holmstrup, att en eller två gånger i veckan förnya dylika för vår publik väl behöfliga, själsupplyftande tidsfördrif, hvarigenom det motsatta själsdödande vinkelpredikandet, som här och der i mörka kyffen vill smyga sig till ett allt annat än välgörande inflytande hos en del själssjuka samhällsmedlemmar, bäst kan, på ett sundt och uppfriskande sätt motarbetas till båtnad för enskildt och allmänt väl.
I går afton hade i staden varande yngre ogifte officerare och civile tjenstemän anställt å Stadshotellet en högst aminerad bal, hvilket extra nöje för stadens ungdom erkändes såsom ett oväntadt och gladt afbrott i vinterns härstädes vanliga dåsighet och brist på ädlare tidsfördrif. Kotiljongen var särdeles väl arrangerad, och den i allo lyckade balen slöts först efter midnatt. Musiken utfördes af Holmstrupska sällskapet, som här tillvunnit sig allmänhetens synnerliga bevågenhet.Gotlands Tidning
Fredagen den 8 februari 1884
N:r 11
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri