Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 4 febr.

Vildsinthet.
Förre artilleristen Johannes Henriksson är tilltalad för att dels å ölutskänkningsstället vid skeppsbron hafva våldfört sig å husb. Johan Ledin från Stenkyrka, hvilken han omkullslagit och trampat samt i öfrigt svårt misshandlat, dels å Södra torget "på lek" slagits med sin broder art. nr 46 Axel Henriksson, så att blod flutit, och dels inne å vaktkontoret sökt befria derstädes förut arresterade Aug. Ahlstedt. På senare stället hade Henriksson varit till ytterlighet vildsint, så att han måst bindas och Ahlstedt utföras samt Henriksson i stället insättas i arresten. Utslag faller den 11 d:s.

Misshandel.
Sjömannen Edv. Falk och ynglingen Fr. Viderström dömdes för våld mot husb. P. Pettersson Medebys i Vallstena att böta 15 kr. hvardera.

Nästan hvarje rättegångsdag står alltid någon artillerist eller ock en f. d. sådan tilltalad för brott mot samhällsordningen. I dag var artilleristen nr 35 Johan Hultqvist åtalad för våld å gata vid två olika tillfällen mot fredligt gående personer. Våldet mot den ene erkändes och erhöll åklagaren uppskof att bevisa våldet mot den andre.

För fylleri och oljud
fäldes mavigationseleven Magnus Olsson, på grund af eget erkännande, att böta 15 kr.

Cellfängelset den 6 februari.
Om slagsmålet
vid östra vägskiftet d. 12 sistl. januari, dervid artilleristen nr 8 Reinh. Hansson blef med knif svårt sårad i högra sidan af båtsmannen Johan Kellgren, hölla i dag ytterligare förhör. Flere vittnen voro inkallade, af hvilkas berättelser framgick, att, förutom Hansson och förut omnämda Qviberg samt Östergren, äfven artilleristerna nr 40 Höglund, 57 Löfqvist, 35 Hultqvist och 46 Jansson uppehållit sig utanför stadsporten i ändamål att öfverfalla landtbor, ehuru de kommit för sent fram till valplatsen att hjelpa sina tre förstkommande kamrater.
Åklagaren inlemnade ett läkarebetyg öfver Hanssons hesotillstånd att någon fara för lifvet ej vore för handen, enär såret är fullt läkt och lunginflammationen häfd, men att Hansson väl för för framtiden komme att erhålla någon olägenhet af skadan.
Som genom ransakningen framgått att artilleristerne varit de anfallande, ansåg åklagaren att Kellgren af nödvärn försvarat sig, ehuru han utöfvat mer våld än nöden kräfde på fri fot. Efter öfverläggning förklarade rätten att Kellgren icke vidare skulle hållas häktad, men ålade såväl honom som Qviberg och Östergren att vid äfventyr af hämtning komma tillstädes den 18 dennes, till hvilken dag Hansson förmodas vara från lasarettet utskrifven.Gotlands Tidning
Fredagen den 8 februari 1884
N:r 11
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri