Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 11 febr.

Krafmålet
mellan snickare C. Dahlgren och grossh. I. B. Möller förekom åter i dag. Vidräkningsmännen hrr K. Herlitz och E. Eriksson hade nu granskat fru Lundgrens kontrabok med hr Möller samt jemfört den med M:s egna böcker och dervid funnit en hel mängd märkbarare felaktigheter. I sitt utlåtande säga vidräkningsmännen till sist att M:s böcker varit "mindre omsorgsfullt förda". Kärandeombudet, sergeant Vikander, anhöll att få veta hvem som vore författare till den vid förra rättegångstillfället inlemnade svarsskriften, enär i denna förekommit åtskiliga uttryck, som kunde föranleda till ansvarsyrkande. Svarandeombudet, konsul Arweson, medgaf sig vara ansvarig för skriftens innehåll. Vidare begärde kärandeombudet tre veckors uppskof samt M:s personliga inställelse, som ock rätten efter öfverläggning biföll i anseende till målets beskaffenhet och utsattes detta att ånyo förekomma den 3 mars.

Hanna Boström, hustru till poliskonst. Boström, var af Markus Zackarias stämd för en skuld å 3 kr. för ett halft dussin linnenäsdukar. Emellertid vet hon sig aldrig ha köpt några näsdukar af Zacharias, och genmälde ombudet häradsh. Herlitz, att käranden sökt sak med svaranden endast för att få henne jäfvad som vittne i förfalskningsmålet mellan allm. åklagaren och Zacharias. Målet uppsköts.

Förfalskningsmålet
mellan allm. åklagaren, på angifvelse af handl. C. J. Ohlsson, och makarne Zacharias samt sonen Bernhard öfverlemnades af parterne till dom, sedan svarandena Z. lyckats få som vittnen jäfvade poliskonstaplarne Pettersson och Boström samt hustru Boström, den senare för förut omnämda målet. Utslag afkunnas den 3 mars.

Edgång
ålades hustru Anna Maria Blom, instämd för olaga ölutskänkning.

Dömde våldsverkare.
F. art. Johannes Henriksson, dömdes för här förut omnämda våldet mot husb. Johan Ledin från Stenkyrka till 1 månads fängelse, för att hafva sökt fritaga en person ur vaktarresten äfven till 1 månads fänhelse och för "lek" å Södra torget med brodern att böta 10 kr. samt för fylleri 10 kr.; och skulle böterna i händelse af bristande tillgång förvandlas till ytterligare 12 dagars fängelse. Artilleristen Axel H. fäldes att böta 10 kr. för sitt deltagande i den omnämda "leken" med brodern.

Jordegaren Enoch Stenström fäldes att böta 25 kr. för det han den 2 sistl. nov. i öfverlastadt tillstånd å norra landsvägen tilldelat husb. Lindberg från Lokrumme att slag med en piska och 5 kr. för fylleri. Äfvenledes dömdes Stenström att böta ytterligare 5 kr. för fylleri vid ett annat tillfälle.

För förseelse
mot helsovårdssradgan dömdes enkan Anna Hultman att böta 20 kr.Gotlands Tidning
Tisdagen den 12 februari 1884
N:r 12
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri