Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 15 febr.

Med den personliga säkerheten på vår gator och vägar är det, som allmänt kändt är, illa bestäldt. Vid detta sammanträde förekommo nämligen följande mål angående öfvervåld mot fredliga samhällsmedlemmar:
Först påropades uppskjutna målet mellan allmänne åklagaren och båtsmannen Johan Kellgren samt artilleristerne Östergren och Qviberg om slagsmålet utanför österport den 12 jan. Sedan slutpåstenden afgifvits och den sårade artilleristen Hansson, som ännu ej utskrifvits från lasarettet, genom ombud begärt 150 kr. för sveda och värk samt kronan för den sönderskurna kolletten och västen 11 kr. 50 öre att ersättas af Kellgren, hvilken bestridde dessa anspråk, öfverlemnades målet till dom, som afkunnas den 10 mars.
Härefter förekom ransakning om det af oss i fredags omnämda lömska våldet mot timmermannen Carl Nordström. I Onsdagsafton vid 8-tiden hade Nordström ämnat sig in i Nilssons tobakshandel och dervid utanför kasernen blifvit eftersätt af tre artillerister, af hvilka en yttratt "spark honom" Nordström hade till en början icke fäst sig härvid, men då artilleristerne förföljt honom i förstugan till tobakshandeln, hade han tilltalat dem några ord och derefter ingått i butiken för att köpa tobak. Vid utkommandet derifrån blef han på nedersta trappsteget af en person tilldelad med något tillhygge ett så svårt slag å venstra delen af ansigtet, att han till hälften bedöfvad föll omkull i gatan, hvarpå gerningsmannen aflägsnade sig. Då Nordström åter reste sig upp, märkte han en sönderslagen flaska liggande bredvid sig, och som han antog med skäl att denna flaska begagnats som tillhygge, tog han denna med sig till polisvaktkontoret. Han angaf der artilleristen nr 47 Qviberg som föröfvaren af det grofva öfverfallet.
Vid med Qviberg genast anstäldt polisförhör erkände denne, att han visserligen gifvit Nordström ett slag, dock ej i ansigtet utan för bröstet samt ej med något tillhygge. Nordström bär emellertid i ansigtet synliga vittnesbörd af våldet.
Qviberg vidhöll afven i dag med fräckhet sin otroliga utsago att Nordström möjligen sjelf slagit sig när han föll omkull.
För bevisnings förebringande uppsköts målet till den 3 mars, då Qviberg skall komma tillstädes vid hämtningspåföljd.
Artilleristen Johan Hultqvist, numera afskedad från batteriet, är äfven tilltalad för öfvervåld å gata, men nekat härtill. Två vittnen intygade emelertid att han den 16 dec. tilldelat drängen Anton Pettersson flera slag. Utslag den 25 febr.
Sjömanspojkarne Edvard Falk och Vilhelm Edvard Persson voro tilltalade att hafva den 19 dec. å Södra kyrkogatan öfverfallit och slagit borstbindaren Engström, hvilken dervid äfven fått sina kläder sönderskurna af något hvasst instrument, som dock ej trängt till kroppen. Då begge nekade till det senare uppsköts målet och ålades svarandena vid hämtningsäfventyr att komma tillstädes.
Den 4 februari hade nä:nde Vilh. Edv. Persson å Adelsgatan gifvit husbondesonen Joh. Hansén från Tofta ett knytnäfslag så att blodvite uppkom. Sedermera hade Persson förföljt Hansén till handl. Klintbergs gård och der föröfvat ytterligare våld mot honom. Svaranden erkände.
Ofvannämde Edvard Falk hade den 8 febr. å S:t Hansgatan våldfört sig å vaktkonstapeln å cellfängelset Hesselsten, som han sparkat och tilldelat minst sex slag. Tillfrågad om anledningen härtill, uppgaf Falk att han dertill blifvit narrad af Carl Palmgren och Melander-Sylvan, hvilka haft agg till Hesselsten, sedan den tid då de haft tillfälligt logi å fängelset. I båda senare målen afkunnas utslag i samband med det mål, hvari begge svarandena äro invecklade.
Falk är äfven tilltalad för fylleri den 11 d:s, då han anträffats i ett så öfverlastadt tillstånd att han var oförmögen att om sig sjelf taga vård.
Målaren F. Rabe var tilltalad för våld mot f. husbonden Per Olsson Enbjenne inne å Bloms ölstuga. Svaranden sade sig hafva endast kört ut målsegaren. För bevisning uppsköts målet.

Utan anmälan
hos vederbörande har källarm. A. Ågren låtit Holmstrupska kapellet utföra musik mot afgift, hvarför han dömdes enligt 13 § i kungörelsen af den 24 mars 1878 att böta 10 kr.

Fickstöld.
Gossen Jakob Fr. Otto Johansson från Tingstäde, tilltalad för tillgrepp af en portmonnä, innehållande 1 kr. 50 öre, dömdes på grund af förekommande omständigheter att, såsom varande minderårig, med lämplig aga i hemmet rättas.Gotlands Tidning
Tisdagen den 19 februari 1884
N:r 14
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri