Ett sammanträde

med några arbetsgifvare härstädes lärer hafva hållits på landskansliet i går. Kallelsen skall hufvudsakligen gällt stadens köpmän och endast ett mindre tal industriikare. Ehuru äfven vi äro arbetsgifvare, sträckte sig dock kallelsen icke till oss, hvadan vi endast efter vår meddelare kunna relatera, hvilket ändamål som dervid afsågs, nämligen, att arbetsgifvaren måtte iakttaga arbetstagarens sparsamhet genom insättningar i postsparbanken. I nästa n:r skola vi redogöra i enlighet med vår meddelares uppgifter, för hvad dervid sig tilldrog.Gotlands Tidning
Tisdagen den 4 mars 1884
N:r 18
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri