Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 3 mars.

Dom i sjörättsmål.
Den 16 juli förlidet år inkom i nästan sjunkande tillstånd till Ronehamn finska ångaren Storfursten efter att kollision med österrikiska barkskeppet Nina, som sedermera med skador ankom till Slite. Både befälhafvarne, Cosulich å Nina, tillskrefvo hvarandra försumlighet ombord som orsak till sammanstötningen, hvarför de instämde hvarandra till härvarande rådhusrätt med yrkande på ömsesidiga ersättningsanspråk. Utslag afkunnades i dag, hvarigenom rederiet för Storfursten förpliktades utgifva 18,148 kr. 42 öre, och 700 kr. i rättegångskostnader, alldenstund det under rättegången blifvit upplyst att andre styrmanen Vestin som vid olyckstillfället hade befälet ombord, visat försumlighet genom att icke i tid minskat farten, då faran för ombordläggning med skeppet, som låg bidevind, bort varseblifvits.
Rättegången har å Ninas sida förts af v. häradshöfding K. Herlitz och för Storfursten af auditör S. Engström.

För våld
dömdes ynglingarne Emerik Fristedt och Fredrik Ekström att böta 10 kr. hvardera.

För förfalskning
af en vittneshandling tilltalade ynglingen Bernhard Zacharias ålades att, om han det förmår och för sanningens uppdagande, med ed betyga sig icke hafva ändrat nämda vittnesstämning efter den blifvit till kommunikation utställd. Edgången utsattes till den 5 nästk. maj, hvarförinnan Z. skulle hos sin själasörjare undervisas om edens vigt.

En goodpimplare
är stenbrytaren Johan Johansson från Skogsholm, ty han har på en kortare tid anträffats liggande redlös öfverlastad å stadens gator ej mindre än fyra gånger. 20 kronors böter.

För fosters
läggande å lön har sömmerskan Amanda Ytterberg från Slite häktats och till härvarande cellfängelse införpassad. Hon är född 1856.

Sorgligt!
K. befallningshafvande har dömt sextonåriga Emma Pettersson Rehn på egen begäran till två månaders allmänt arbete. Hon har är fört ett lättjefullt och kringstrykande lefnadssätt, oaktadt föräldrarne här äro boende.Gotlands Tidning
Tisdagen den 4 mars 1884
N:r 18
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri