Skepparegillet

firade i lördags den 1 mars, och enär ordföranden hr mag.-sekr. och ridd. G. Herlitz anmält sig vara af sjuklighet hindrad att tillstädeskomma, utsågs hedersledamoten, skeppsklareraren C. L. Ekman att för dagen leda förhandlingarna, som omfattade följande ärenden:
Af revisionsberättelsen inhemtades, att ledamöternas antal vid förlidet års slut utgjorde 63; att Dubbeska donationsfonden då egde 16,792 kr. 92 öre, och att Gillets kassa vid samma tid hade en behållning af 27,380 kr. 46 öre. Ansvarsfrihet meddelades styrelsen och kassaförvaltaren.
Beslöts, att ledamot skall vid fylda 55 år vara berättigad till pension; och antogs med 4 röster mot 2 ett af kapt. J. Sandqvist vid förra årets sammanträde väckt förslag om sammanskott till begrafningshjelp åt fattiga enkor eller barn efter aflidne ledamöter; mot sistnämda beslutet reserverade sig kapt:ne C. J. Kahlström, G. Eriksson och Hj. Bolin.
Med anledning af förstnämda beslut väckte kapt. G. Eriksson motion om stadgarnes omarbetande, och utsågs härtill en komité bestående af kapt:ne Hj. Bolin, G. Ericsson och G. Thomson med kapt:ne J. Sandqvist och J. Sandelin till suppleanter och skulle komitén som äfven erhöll i uppdrag att behandla väckt motion om förhjning i anslaget till trakteringen, hafva sitt förslag till nya stadgar färdigt att föredragas vid nästa sammankomst.
Till hedersledamot af Gillet kallades hr majoren och ridd. N. Törnqvist.
Till direktörer utsågos kapt:ne Hj. Bolin, E. Lyberg och L. J. Sandqvist, samt till suppleanter kapt:ne Hultman, Nyström och Vallentin Nyman; revisorer blefvo kapt:ne C. J. Kahlström, A. G. Schultz och P. Häglund med kapt:ne C. O. Gardell, M. Kindberg och J. Norrby till suppleanter. Till kassaförvaltare återvaldes kapt. G. Thomson.
Värdar vid nästa års högtidsdag äro kapt:ne P. Häglund och A. Schultz samt ungskeppare C. O. Gardell och R. Pedersen.
Till ledamöter hade anmält sig kapt:ne G. F. Vidström, C. Sellin och Andersson, hvilka äfven blefvo i Gillet intagna.
Pensionärer i Dubbeska donationsfonden blefvo kapt. G. N. Åberg samt enkefruarna Ant. Sandström och M. Cath. Westring, hvarförutom ett uppkommet öfverskott af 192 kr. utdelades såsom gratial till kapt:ne J. N. Sandqvist och N. P. Nordström med 48 kr. hvardera samt till enkorna A. C. Sandelin, C. H. Sellin, A. Engedahl, Cath. Lindahl, Ch. Husander och C. Hejdström 16 kronor hvardera.
Derefter vidtog den sedvanliga åt glädjen egnade delen af samqvämet, då skålar föreslogos för Gillet, för handel och sjöfart, för hr borgmästaren Een, samt äfven för gillets ordförande för dagen, tjenstemännen, värdarne, revisorerne m. fl., alla efterföljda af trefaldigt hurra. Sedan supén blifvit afäten, fortsattes den glada och angenäma festen till efter midnatt.Gotlands Tidning
Tisdagen den 4 mars 1884
N:r 18
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri