Enligt stämmobeslut

den 25 september förlidet år, kallas delegarne i ångfartygsbolaget Södra Gotland till bolagsstämma å Burge gästgifvaregård i Levide socken måndagen den 17 innevarande månad kl. 2 e. m. för att taga del af 1883 års räkenskaper och öfver desamma upprättade revisionsberättelse samt att, i den händelse sagde räkenskaper godkännas lämna styrelsen ansvarsfrihet för 1883 års förvaltning. På samma gång lemnas utdelning af nämda års vinstmedel åt de aktiegare, som vid tillfället äro försedda med sina aktiebref och kuponger, hvilka då jemväl komma att utbytas mot nya af ångfartygsbolaget Gotland utfärdade aktiebref med tillhörande kuponger.
Klintehamn den 4 mars 1884.
STYRELSEN.Gotlands Tidning
Fredagen den 7 mars 1884
N:r 19
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri