Kyrkoherden Reuser

i Stenkyrka måtte icke med blida ögon se goodtemplarne och deras sträfvanden i nykterhetens intresse, att döma af en uppsats i tidningen "Tiden" för den 3 dennes. För nämda artikel skola vi i nästa nummer bereda rum jemte ett äfven i "Tiden" förekommande öppet bref, stäldt till hr Reuser.Gotlands Tidning
Fredagen den 7 mars 1884
N:r 19
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri