Sjöfarten

öppnades för året i dag, då här hemmahörande skeppet Moya, utbogseradt af ångf. Sofia, afgick till Kalmar för att der intaga en förut från fartyget utlossad planklast. Skeppet, som förut hette Udjus och hemmahörande i Arendal, hade nämligen under förlidet år strandadt vid Östergarn, men flottagits och med kapad rigg förts till Slite samt der å auktion sålts till E. Liljewalch härstädes, hvarefter det bogserades till Kalmar, der det reparerades till skrofvet. Sedermera bogserades fartyget hit och har under vintern erhållit nya master och rigg.
Moya föres nu af kapten J. E. Lyberg och skall fartyget med den åter intagna trälasten afgå till London.
En liflig rörelse råder för närvarande vid Visby hamn, enär der förtöjda vinterliggande fartyg åter påriggas och i öfrigt utrustas till nya färder. Skonerterna Felix, Fru Lona och Alma bålla på med att intaga trälaster.Gotlands Tidning
Fredagen den 14 mars 1884
N:r 21.
25:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.