Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 17 mars.

Ett ruskigt mål
förekom i dag för lyckta dörrar inför rådhusrätten. Hustru Maria Ölander hade nämligenstämt sin man, slagtaren Olof Ölander, för äktenskapsbrott och yrkade för den skull skilsmessa. Förhållandet styrktes genom två vittnen; men likväl ville mannen Ölander "taga på sin salighetsed" att det vore osant. Utslag afkunnas den 31 mars.
Förra året stämde mannen hustrun för otrohet, men detta kunde ej bevisas; nu är förhållandet omvändt. I sanning ett sorgligt äktenskap!

Krafmål.
Restauratriserna Emilia och Hildegard Beckman, hvilka i somras inhade värdshusrörelsen i D. B. V:s paviljong, hade instämt paviljongstyrelsen för utfående af 200 kr., som styrelsen utfäst sig betala till kostnaden för musiken, äfven som 60 kr. för åtskilliga reparationskostnader. Krafvet bestriddes, emedan hvarken "god eller af styrelsen godkänd musik" utförts, ej heller hade styrelsen bemyndigat kärandena att låta göra några reparationer. Vidare hade icke september månads hyra ej ännu erlagts. Målet uppsköts till den 31 mars, då kärandena skola vara beredde att sin talan vidare utföra.

Stöld.
Drängen Joh. Petterson från Burs dömdes i torsdags af södra häradsrätten för stöld af ett ankargångsur med kedja och nyckel från Jakob Hansson i Lye till två månaders straffarbete och ett års vanfrejd.Gotlands Tidning
Tisdagen den 18 mars 1884
N:r 22.
25:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.