Funnet lik.

Den 8 d:s upptogs i närheten af Salvoref på 5 fots vatten liket af en mansperson, iklädd svarta byxor och höga stöflar. I guldringen på hans ena finger lästes: "Christine Petersen den 18 mars 1871" och kan med visshet antagas att mannen i lifstiden var befälhafvaren å tyska ångaren Prima kapten Hedegaard, som i sistl. januari förolyckades å Salvoref. Förnågon tid sedan befanns liket af förste maskinisten å samma fartyg hafva ilandflutit å Fårön och blef derstädes begrafvet. Som bekant är omkommo kapten och 7 man af besättningen, då de sökte rädda sig i en af fartygets båtar.Gotlands Tidning
Fredagen den 21 mars 1884
N:r 23.
25:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.