Död.

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd till sig hemkallat min älskade maka och mitt enda stöd här på jorden f. husbondehustrun Anna Chatarina Källgren, född Persson, som lugnt och stilla afled vid Burs i Källunge lördagen den 29 mars kl. 9,35 e. m., i en ålder af 58 år 14 dagar, hvilket härmed deltagande slägt, vänner och bekanta tillkännagifves.
Burs i Källunge den 1 april 1884.
J. P. Källgren.

Ps. No 473: 1 v, 479: 1 o. 2 v.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri