Afsked

från tygförvaltareembetet härstädes har på egen begäran beviljats kapten V. Gyllenhammar, som från år 1867 innehaft denna tjenst.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri