En enkel afskedsfest

förljudes vara påtänkt att gifvas för kapten Höggren om tisdag, då "Sofia" hitkommer sista gången under denna vinters kommunikation häremellan och fastlandet; och bör denna kollation blifva så mycket betydelsefullare, som med förlidet år tilländagick ett fjerdedels sekel sedan kapt. H. började dessa vinterfärder med ångaren "Polhem".
Förutom den lista för anteckning till deltagande i festen, som cirkulerar i staden, finnes å Stadshotellet en dylik för samma ändamål.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 april 1884
N:r 27
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri