Stadsfullmäktige
hade i går sammanträde.

Hamdirektionens anhållan om ett förslagsanslag af 1,000 kr. till reparation af stenkajen vid skeppsbron, hvarest visat sig en betydlig bristfällighet, derigenom att stenblocken i understa skiftena begifvit sig och utfallit, bifölls.
Magistraten hade framställt förslag i norra delen af staden, och att i stället måtte derstädes inrättas ett s. k. nykterhetsvärdshus; men afslogs såsom varande för tidigt väckt, i??nnerhet, huruvida nyligen öppnade nykterhetsvärdshuset vid strandgatan lemmar det resultat, som man velat dermed ernå.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 april 1884
N:r 28
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri