Festen för kapten Höggren.

Då tidningen lägges i pressen, pågår denna tillställning som lifligast. Att dagen för densamma blef förändrad, sedan vårt föregående lördagsnummer utgifvits, och att anordningen för erhållande af ett allmännare deltagande i festen blifvit så illa arrangerad, att de flesta deltagarne endast kunnat samtalsvis erhålla kännedom om densamma, måste man tillskrifva den opraktiska förmågan.
Detta oaktadt har dock ett antal af närmare 100 utaf samhällets mest framstående medlemmar, civile och militäre tjenstemän, affärsmän och industriidkare, såväl i afton för att afskedshälsa kapten Höggren, hvilken d. 25 november 1858 första gången hit anlände och med ångaren Polhem började bestrida den postföring emellan fastlandet och Gotland, som med resan härifrån i morgon den 10 april 1884 afslutas för nyssvikne vinterperiod. Att kapt. Höggren under denna tid af mera än 25 år fått erfara huru vanskligt det är för en offentlig man att vara alla till nöjes och undvika småsinnets klander, kan han dock lugnt och högsint samt i känslan af att hafva efter bästa öfvertygelse handlat tropligt, raskt och beslutsamt vid många bekymmersamma och vådliga tillfälen se tillbaka på det förflutna.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 april 1884
N:r 28
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri