Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 7 april.

Ölanderska äktenskapet.
Som förut nämts, hafva makarne Ölander stämt hvarandra med yrkande om äktenskapsskilnad på grund af otrohet. Idag inlemnades till rätten en ansökan att få några vittnen hörda i fråga om jäf mot Pehr Flygare, som bevittnat mannens brottslighet. Tre af dessa vittnen berättade, att de sett Flygare innehafva en af hustru Ölander utgifven revers å 250 kr., stäld till sedelhafvaren att utbetalas i händelse hon blefve skild från sin man. Härå hade bekommits 150 kr., som fanns antecknadt å beksidan och erkändt af Flygare. Emellertid bestridde hustru Ölander att hon någonsin utgifvit en dylik revers, ehuru hennes namn var bevittnadt af sergeant Vikander och en person vid namn Andersson. Med anledning häraf berättade Vikander att reversen vore hans egen och af hustru Ö. till honom utgifven som betalning för hans ombudsmannaskap i målet mot mannen Ölander. Flygare hade en dag sändts med reversen till hustru Ölander, för att å densamma uppbära penningar och nu var den i vittnets förvar. Detta förhållande erkändes ock af hustrun. Hvarför skuldsedel, förklarade han på fråga att intetannat vittne för tillfället fanns till hands och att reversen var stäld till sedelhafvaren eller order och ej till honom personligen.
Härefter hördes fem af mannen Ölander åberopade vittnen, hvilka skulle intyga hustruns brottsliga förhållande; men dessa hade ingenting i detta afseende att upplysa. Målen uppskötos till annan dag.

Äkta makar.
Hustru Maria Charlotta Söderström hade till åtal angifvit sin man, sjömannen Oskar Söderström, emedan denne sedan sin hitkomst den 1 februari med slag och sparkar flere gånger våldfört sig mot henne och barn, så att de måst fly hemmet och flytta till annan bostad; men äfven dit hade Söderström inträngt och föröfvat våld.
Söderström, som var till i dag instämd, nekade alldeles till att hafva våldfört sig mot hustrun, hvarför uppskof erhölls för bevisnings förebringande.

Fylleri och oljud.
F. artilleristen Carl Johansson dömdes att härför böta 20 kr.
Lykttändaren Carl Norberg dömdes för samma slags förseelser att äfvenledes böta 20 kr.

Groft djurplågeri.
Arb Hjalmar Höglund hade den 28 sistl. februari under färd från Sandbrya illa misshandlat sin häst dels med en "svängel" och dels med piskskaftet - och för detta uppsåtliga våld mot ett stackars kreatur fick djurplågaren plikta endast 15 kronor.Gotlands Tidning
Onsdagen den 9 april 1884
N:r 28
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri