Underrättelser för Sjöfarande.

(No 256.)
Fyrskeppet "Kopparstenarne" har den 5 innevarande april blifvit ånyo utlagdt på sin station om Gotska Sandön.

(No 257.)
Vid de norr om Gotland befintliga vidsträckta grunden Salfören (Salvoren) och Tornbullshällan har ett större antal nya sjömärken blifvit utsatt. Af dessa märken äro de som stå på östra sidan om grunden svartmålade, de som stå på den vestra sidan rödmålade. Alla äro utsatta på 13 á 14 m. djup, eller på så stort afstånd från grunden, att fartyg, som råka komma in emellan prickarne, hafv utrymme att vända för att åter komma till sjös. Närmare uppgifter om dessa sjömärkens utseende och läge skola framdeles lemnas.

(No 258.)
Vid lodningar omkring det utanför Oskarshamn belägna Flatbottensgrundet, hvars utprickning innevarande år förändrata, har upptäckts, att i närheten af 16-fots grundet, till hvilket den röda ballongremmaren blifvit flyttad, midt i farleden finnes ett grund med ringa omfång och endast 13 fots vatten vid medelvattenstånd. Detta grund skall utmärkas med en kryssprick. Från grundet pejlas: krysspricken för det i sjökortet utsatta 13 fots grundet i VSV samt stället der den röda ballongremmaren förut stått i NNV.
I sammanhang härmed kommer en slätprick att utsättas vid den 11-fots grundknöl, som bildar Flatbottensgrundets nordostligaste hörn.
Stockholm den 9 april 1884.
Kongl. Lotsstyrelsen.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri