Rättegångs- och Polissaker.


Rådhusrätten den 15 april.

Flere djurplågare.
Husbonden Anders Johansson från Sjonhem, som kört till staden med en i hög grad utmärglad häst som dertill var behäftad med ett öppet tumslångt sår, dömdes att härför böta 15 kronor.
- Drängen Gustaf Pettersson från Stenkyrka hade äfvenledes varit i staden med en häst, som haft öppna sår. 15 kronor blef plikten äfven för honom.

Skuldfordringsmålet
mot slagtaren C. Myrström, anhängiggjordt af J. V. Högvalls i Roma konkursmassa på grund af revers, lydande å 5,175 kr., förekom åter i dag. Svaranden biträddes i rättegången af f. tingsskrifvaren J. Broström. Något nämvärdt upplysande om hvem som skrifvit Myrströms namn å skuldsedeln förekom icke, endast att fabr. Hellberg från Roma vittnade, att han en dag i slutet af januari kommit på tal med Högvall om reversen, då denne sagt sig ha skrifvit den, men tillagt att det icke angick någon, när summan ej utkräfves. Vid ett annat tillfälle hade Högvall berättat för vittnet att han visserligen skrifvit reversen, men att Myrström skrifvit sitt namn. (Vid jemförelse med flere andre M:s namnteckningar, som af M. företeddes såsom bevis på olikheten med namnet å skuldsedeln, visade det sig, att om en efterapning här egt rum denna åtminstone vore skickligt gjord. Vittnet hade äfven kännedom om att Högvall ofta sysselsatte sig med att efterhärma andras namnteckningar.
Kärandeombudet, kommissarien Håkansson, yrkade att svaranden måtte ådömas edgång; men blef målet på M:s begäran uppskjutet på fjorton dagar för inkallande af flera vittnen, som kunna intyga samma som Hellberg omvittnat.

Dahlgren-Möllerska målet.
Vidräkningsmännen, hrr K. Herlitz och E. Ericsson, beedigade sitt instrument, förut inlemnadt till rätten. Ett svaromål, hvari svaranden bemötte kärandens påståenden och yrkade målet förklaradt obefogadt, inlemnades. Kärandens begäran att svaranden skulle förete sina böcker och fortfarande personligen infinna sig kunde för närvarande icke bifallas. Målet uppsköts.

Stöld.
I slutet af maj förlidet år blef en person bestulen på en öfverrock, som han för tillfället lagt från sig å ett mastträd vid norra sidan af skeppsbron. Först för några dagar sedan sågs ynglingen Carl Petter Pettersson iklädd rocken. Tagen i förhör erkände han för stadsfiskalen, att han i sällskap med ynglingarne Johan Tellgren och Johan Nyberg föröfvat tillgreppet; men att Tellgren varit den som egentligen vore tjufven och Pettersson gifvit 2 kr. 25 öre till Tellgren och Nyberg hvardera för rocken. På grund af denna bekännelse blef Pettersson i lördags häktad, enär han ämnade afresa från orten.
I dag hölls ransakning härom å cellfängelset med Pettersson som vidhöll sina uppgifter. För Tellgrens och Nybergs inkallande och hörande, enär den förre är anstäld å Slite och den senare i Stockholm, uppsköts ransakningen.
Den tilltalade är född den 15 nov. 1863 i Misterhults församling samt sist varit i tjenst hos korfmakaren Hansén härstädes.Gotlands Tidning
Onsdagen den 16 april 1884
N:r 30
Tjugufemte årgången