Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 21 april.

För förseelse
mot ordningsstadgan för rikets städer dömdes drängen Carl Larsson från Ingvards i Träkumla att böta 10 kr. Han hade nämligen tillåtit sig ett oskick, att å Kloserbrunsgatan midt på dagen lassa spillning från en gård. Egaren till gården menade i en skrift att, då sådant fått opåtaldt passera i femtio år i anseende till gårdens ringa utrymme, detta borde äfven hädanefter få existera.

Dragharmonikan
är, som man vet, ett ganska svårt instrument att traktera njutbar musik. Allt sedan herr Pauls dagar för flera år sedan har här ej gifvits någon offentlig konsert på detta instrument och då inför auditorium af - 3 personer. Förmodligen här framdeles äfven prestera något i den vägen, emedan han en afton kl. 10-11 anträffades å Maria kyrkogård af ett par poliskonstaplar sysselsatt med att framlocka ljufva toner å ett dragspel, oaktadt han "ej kunde ta en ton". Polisen var nog omusikalisk att hänföra utförandet till oljud och störande af personers ro (månne äfven de dödas?) samt tillsade Lundberg att upphöra med musiken, som han äfven gjorde, men under protest. Efterspelet utspeltes inför rätten, som dömde Lundberg att böta 10 kr.

Olaga gästning.
Enkefru Mathilda Malmqvist fäldes att böta 10 kr., emedan hon lördagen den 5 april haft gäster i sin källarlokal efter kl. 11 på aftonen.

För förargelseväckande uppförande
i berusadt tillstånd dömdes muraren Johan Holmgren att böta 15 kr.

Trefliga äktenskap.
Som vi nämt har hustru Maria Charlotta Söderström för åklagaren anmält, att mannen, sjömannen Oskar Söderström flere gånger misshandlat henne. Vittnen härom hördes i dag, men hade dessa ej sett att mannen direkt slagit hustrun. Endast ett vittne intygade, att hustrun en dag erhållit stryk af mannen, äfvensom att hon i sällskap med vittnet å Finntrappan mött mannen, från hvilken familjen nu flyttat, då denne nupit henne i armen, så att blå märken derf uppkommit. Hon hade på sig en ny klädning; hvarför mannen ville "knipa nytt." Denne inlemnade en skrifvelse, hvari han redogjorde för orsakerna till missämjan. Han hade nämligen den 8 sistl. febr. hemkommit sjuk efter en längre tids frånvaro, hvarunder han sändt hem intjenta penningar att insättas i sparbanken. Af dessa hade en del i stället förstörts och en annan utlånats till en löjtnant, med hvilken dottern under faderns bortovaro erhållit barn. Hustrun skulle ha understödt förhållandet. Allt detta hade gjort, att han visserligen blifvit vresig mot hustrun, men icke misshandlat henne.
Af presterskapet hade makarne erhållit såväl varningar som förmaningar, hvilka icke ledt till åsyftadt resultat. Härå genomälde hustrun, att de utlånade penningarne numera återbekommits och insatts i banken å hennes bok. Målet uppsköts.
- Ölanderska äktenskapsmålet förekom äfven i dag. Ett vittne intygade att hustrun haft brottsligt umgänge med artilleristen Emil Andersson för nära två år sedan.
Målet mot mannen Ö. om samma sak förklarades hvilande tills förstnämda målet blifvit öfverlemnadt till rättens pröfning.Gotlands Tidning
Onsdagen den 23 april 1884
N:r 32
Tjugufemte årgången