Sjöförklaring

afgafs i måndags inför rådhusrätten af kapten E. Engelsen förande i Bergen hemmahörande ångaren Sjofna, som på resa från Newcastle till Riga med stenkol natten till den 23 dennes strandade å Närsholm.
Fartyget afgick den 17 och törnade i disig luft och stark strömsättning, hvarvid maskin- och akterrummen vattenfyldes. Bergningsångaren Eol ankom till stället dagen efter, men kunde ej uträtta något; senare anlände Poseidon, med hvars befäljafvare uppgjordes kontrakt för bergningen med 30 proc. af lasten. För hög sjögång måste emellertid bergningsarbetet afbrytas och besättningen öfvergifva fartyget. Fyra man af besättningen intygade riktigheten af sjöförklagens innehåll.Gotlands Tidning
Onsdagen den 30 april 1884
N:r 34
Tjugufemte årgången