Från sjön.

I torsdags morse strandade i svår tjocka straxt norr om Lummelundsbruk barkskeppet Maria, kapt. Andersson, hemma i Helsingborg, från Helsingör destinerad till Hernösand med barlast. Vid middagstiden utgick ångaren Visby till det strandade fartyget för att söka taga det af grund. Det befans stående omkring en kabellängd från stranden, inkiladt mellan ett par stenhallar och hängande med förskeppet till fockröstena. En svår kabel fördes från skeppet om bord till Visby, men denna var af så dålig beskaffenhet att den sprang genast vid första försöket. En annan inhalades härefter och med denna försöktes under en timmes oafbruten gång med full maskinkraft att få fartyget flott, men utan synbart resultat. Härefter försöktes att knycka af skeppet, men då sprang linan. Än en gång förtsattes med försöken och med lika liten framgång. Då tiden ej tillät kapten Rundblom att längre uppehålla sig vid skeppet, vändes Visbys stäf mot staden dit ankomsten skedde kl. ½ 8 samt afgick hon åter på vanlig tid kl. 8 till hufvudstaden, medförande från Kalmar ett hundratal arbetssökande småländingar.
- Ångf. Visby var på sin tur till Kalmar i söndags befraktad till Karlskrona med flyttsaker.
- I förra numret omnämda ångaren Hoselaw, som strandat vid Sproge, har flottagits af bergningsångaren Eol, hvilken bogserat den under Vestergarnsholm för att tätas, hvarefter Hoselaw i går fördes till Stockholm.
- Skeppet Marie Louise, kapten Ekelund, afseglade från S:t Thomas den 16 april till Porto Rico för att lasta socker på Montreal.
- Skeppet Iris, kapten Hansson afseglade från S:t Thomas den 16 april till Porto Rico för att lasta socker.
- Skeppet Gotland, kapt. Nyman, som d. 3 april afseglade från Ronehamn med trävaror till Cagliari, anlände den 2 maj till destinationsorten, en seglats, som är synnerligen bemärkelsevärd för sin ovanliga snabbhet.
-Skonerten Tjelvar, kapt. B. Sandström, ankom i måndags till Ronehamn från Cagliari med salt.
- Skonerten Lars, kapt. Hultman, som gjorde resan härifrån till Lybeck på två dagar, anlände derifrån först i går afton lyckligt hit, hvartill då åtgick nära en månad.
- Norska ångaren Sjofna, som strandat å Närsholm, har tagits flott af bergningsångaren Poseidon och införts till Rone för att tätas.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 maj 1884
N:r 35
Tjugufemte årgången