Haveri-auktion.

Genom offentlig auktion, som måndagen den 12 dennes kl. 10 på dagen förrättas vid Klintehamns tullinspektion, låter undertecknad för vederbörandes räkning försälja bergningsrätten till ett större parti stenkol, som öfverbordkastats från utanför Sproge strandade engelska ångaren "Hoselaw". Betalningen skall kontant erläggas.
Visby den 2 maj 1884.
John E. Stare.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 maj 1884
N:r 36
Tjugufemte årgången