Från sjön.

Ett bolag för befordran af utvandrare från Sverige direkt till Amerika har bildats under namn af "The direct Scandinavian and American Steamship C:o limite". Dess första ångare Gothenbour City om 3,500 tons afgick den 28 april från England till Stockholm i barlast; men råkade natten till i söndags ut för svår tjocka och strömsattning, som förde fartyget ur kursen så att det strandade å Hammargrundet utanför Långstite fiskläge i Sproge å vestra kusten af Gotland. Ångaren kom direkte från verkstaden och år en månad gammal samt har kostat 1 1/4 million kronor.
Ångaren togs i går afton flott af neptunbolagets ångare Hermes och Poseidon och bogserades direkte till Stockholm; endast förrummet hade fått en mindre läcka.
- Norska fartyget Atlantine från Drammen har strandat vid Magdalenaön. Nitton personer hafva drunknat. Andre styrmannen är bergad.
- Ångaren State of Florida, som afgick den 12 april från Newyork till Glasgow, befaras vara förolyckad. Kaptenen på ångaren Devon har anländt till Bristol och meddelar att han den 27 april upptog 2 State of Florida tillhörande räddningsbåtar.
Senare underrättelser säga: Rycktesvis förljudes att en tillfällig dynamitexplosition egt rum å State of Florida. Det heter, att några från Newyork kommande dynamitmän voro ombord. Detektiva polisen hade väntat dem i Greenock och hade rest för att häkta dem vid ankomsten. State of Florida hade 120 passagerare om bord.
- Skeppet Moya, kapt. Lyberg, anlände i går till London.
- Skeppet Maria, som strandat utanför Lummelunda i torsdags, kom i natt medels egen hjelp flott, sedan vattnet stigit en fot och barlasten blifvit lämpad akter öfver. Fartyget fortsatte derefter resan till Hernösand.
- Briggen S:t Johannes, kapten Nilsson, hemma i Sölvesborg, från Kiel till Hernösand i barlast, strandade i Klintehamn i söndags morse under tjocka. Fartyget är fullt af vatten och anses blifva vrak. Besättningen är bergad.
- Bergningsångaren Hermes har flottagit engelska ångaren Midlolhian, som med svafvel strandat å Hogland i Finska viken och infört den till Reval.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 maj 1884
N:r 36
Tjugufemte årgången