Från sjön.

I Porsgrund hemmahörande skeppet Regina, kapten Pedersen, från Middlesbro till Ljusne med stenkol, strandade i går natt vid Gnisvärds fiskläge utanför Tofta. Vid tillfället rådde svår regntjocka.
Gotlands Allehanda meddelar i går, att bergningsångaren Neptun anländt hit samt afgått på aftonen för att söka berga skeppet Regina; men vi få i så måtto beriktiga denna notis, att Neptun först i dag på eftermiddagen ankom hit och ämnar i morgon vidtaga bergningsarbetet.
- Bergningsångarne Poseidon och Eol hafva afgått till Ryssland för att berga en utanför Kronstadt strandad ångare.
- Ångaren Gothenburg City uppkom i onsdags afton på Stockholms ström efter att hafva i tisdags tagits flott med tillhjelp af bolaget Neptuns bergningsångare Hermes.
Gothenburg City, som är den första af de ångare, hvilka hrr Olson & Wright, såsom agenter för den direkta linien till Amerika skulle derifrån expediera, är byggd i West- Harlepool och klassificerad för 20 år i engelska Lloyd's första klass, har 300 nominella hästkrafter och gör en fart af 13 knop. Ångaren lastar 3.675 tons tungt gods och 4,025 tons mätgods. Rummet är indeladt i 7 afdelningar, åtskilda af vattentäta skott.
Besättningen utgöres af, förutom kaptenen Harrison, tre styrmän (hvaraf två svenskar) 4 maskinister, 9 eldare, 2 stewarts jemte kock, samt dessutom följande personer, alla svenskar; hospitalstjenare, två qvinliga, sex maliga uppassare, kock för emigranterna, kökspojke, timmerman och fjorton matroser.
- Från Newyork telegraferades i onsdags afton: Ångaren Titania från Glasgow passerade i förmiddags Fatherpoint medförande 24 personer från ångaren State of Florida, som skall hafva gått under efter sammanstötning med en bark i öppen sjö. Titanias kapten förklarade, att af 167 ombord på State of Florida varande personer endast 44 räddats. Barken hade en besättning af 15 man, af hvilka blott 2 jemte kaptenen räddats. De räddade landade antagligen i Quebec.Gotlands Tidning
Lördagen den 10 maj 1884
N:r 37
Tjugufemte årgången