5049.jpg

Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 12 maj.

Sorgligt äktenskap.
Målet mot arbetaren Carl Norberg, tilltalad för våld mot sin hustru, förekom åter i dag. Hustrun ville icke återkalla sin angifvelse och anhöll att få vittnen hörda. Ett af dessa omtalade att mannen den 24 mars i rusigt tillstånd uppfört sig vildsint i hemmet mot barnen sant velat hugga till hustrun med en större knif, hvilket vittnet förhindrat genom att fatta Norberg om handleden. Parterne öfverlemnade målet och kommer utslag att afkunnas den 19 maj.

Slut med vänskapen
är det mellan slagtaren Ölander och korfmakaren Hansen. Efter att hafva varit goda vänner och gjort hvarandra tjenster, ligga de nu och processa hos rätten. Först stämde Ölander Hansen om att få igen en lånad penningssumma och så stämde Hansen Ölander om ersättning för det han stått till tjenst med sin häst vid utfärder åt landet.
Till i dag hade Hansen uttagit ny stämning å Ölander jemte slagtaren Olof Ahlstedt för ärekränkning, emedan de å stora torget beskyllt Hansen för stöld af en 1-krona och kallat honom krontjuf. Dessa nekade ej härtill och omtalade huru dermed hängde tillsammans. Ahlstedt hade nämligen en dag i september förlidet år vid sitt bord tappat en krona, som Hansen skulle tagit upp och stoppat hos sig hvilket de sade sig kunna styrka. Till följe häraf beordrades allm. åklagaren att tilltala Hansen och skulle målet om ärekränkningen hvila tills det blifit utredt huru med angifvelsen för tillgrepp förhåller sig.

Utslag
afkunnades i målet mot slagtaren C. Myrström, stämd af landtbrukaren J. N. Viman såsom syssloman i afvikne J. Högvalls i Roma konkursmassa om utbekommande af 5,175 kr. på grund af revers. Som vi förut nämt har Myrström bestridt krafvet, emedan han ej skulle utgifvit nämda revers. Rätten ogillade kärsmålet, men på grund af målets beskaffenhet skulle parterna vidkännas hvar för sig sina rättegångskostnader.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 maj 1884
N:r 38
Tjugufemte årgången