Balansen i Hejde sparbank.

Med häktade folkskoleräraren i Hejde C. P. Blomberg, hvilken, såsom verkställande direktör och kassör i Hejde och Väte socknars sparbank tillgripit bankens medel till betydligt belopp, hölls i måndags ransakning å härvarande cellfängelse af södra häradsrätten. Allmänna åklagaren, kronolänsman A. Dahlbäck, berättade, på hvad sätt B. blifvit på sin tillernade flykt till Amerika gripen i Köpenhamn och derifrån återförd hit. Vid B:s häktande i Köpenhamn var redan reskassan slut, så att han äfven för den skull icke kunnat komma vidare. Målseganden, styrelsen för ofvannämda sparbank, framlade böckerna, hvarafinhemtades att bristen utgjorde något öfver 13,000 kr; rätta beloppet torde dock blifva något större efter närmare granskning af utevarande kontraböckerna.
Infordrade prestbeviset, utfärdadt af v. pastor A. H. Hallström, gaf vid handen bland annat att B., född den 30 mars 1835 af "obekanta föräldrar" i Lokrumme, der anförvandter finnas, blef 1862 utexaminerad skollärare samt tillträdde klockare- och skollärarebefattningen i Hejde den 1 maj 1867; att B. hvilken varit slapp och likgiltig i tjenstgöringen såsom skollärare, någon tid idkat kolportörsverksamhet och dervid varit "nitisk för Guds rikes befordrande", samt eger "berömlig kunskap i kristendom".
Blomberg syntes mycket bedröfvad öfver sin iråkade belägen het och erkände nästan allt hvad som lades honom till last, hvartill en slapp och försumlig direktion gifvit honom tillfälle och som ännu mera befordrats genom revisorers pligtförgätenhet och lättsinne. Härtill kommer att han tydligen haft någon antingen enfaldig eller längre tid, och, som det förmäles, en gång förut blifvit betäckta af en direktionsledamot med ett större belopp.
Ransakningen uppsköts till annan dag.Gotlands Tidning
Onsdagen den 14 maj 1884
N:r 38
Tjugufemte årgången