D. B. V:s paviljong,

der i år stadshotellets innehafvare, källarmästaren Ågren, uppehåller restaurationsrörelsen, har under de senaste dagarne varit ända till trängsel besökt. Onekligen är Holmstrupska kapellets utmärkta och om god smak vittnande föredrag den magnet, som under de vackra aftnarne mest lockar till besök. Lifliga applåder efter hvarje musikstycke förkunna också gästeras belåtenhet med medlemmarnes hvar på sitt instrument goda utförande af det omvexlande programmet, som vanligen upptager såväl den klassiska som den nyare tidens mästares kompositioner. En uppmärksam och höflig betjening gör äfven sitt till att draga publik.Gotlands Tidning
Onsdagen den 4 juni 1884
N:r 44
Tjugufemte årgången