Lotsstyrelsens berättelse

för år 1883 är redan afgifven och offentliggjord. Man finner deraf att vid lotsverket varit anstälda 1,329 personer, af hvilka 16 vid lotsstyrelsen. Under året ha utförts 33,459 lotsningar, hvilka i lotspenningar inbringat 675,552 kr. Antalet strandningar och sjöolyckor vid de svenska kusterna uppgick till 214 mot 301 året förut. För öfrigt redogöres i berättelsen signalapparater, sjömärken o. s. v.Gotlands Tidning
Lördagen den 7 juni 1884
N:r 45
Tjugufemte årgången