Balansen i Hejde sparbank.

Härom hölls i dag en längre ransakning med häktade skolläraren Blomberg och för delaktighet häri tilltalade landtbr. J. Procopée J. Pettersson Rågåkra och J. Pettersson Folkes såsom revisorer samt Olsson Mölner för medvetande af Blombergs brott. Genom ransakningen kom i dagen äfven en lånetransaktion med A. Andersson Medebys, hvarför åklagaren, kr.-fogden Bokström fann sig föranlåten att yrka ansvar äfven å Andersson, som häri bort misstänka Blombergs brottslighet.
Omkring 30 sparbanksböcker voro på ett eller annat sätt oriktiga. För vidare utredning uppsköts ransakningen, som leddes med kraft af v. häradsh. G. Bergman.Gotlands Tidning
Onsdagen den 11 juni 1884
N:r 46.