Från sjön.

Skeppet Gotland, kapten Nyman, utklarerade den 17 maj från Cagliari till Visby.
Briggen Ariel, kapten Westendorff, anlände den 18 maj till Gibraltar. Under resan inträffade den olyckan att matrosen Pettersson från Slite föll öfver bord och omkom.
Bergnings- och dykeribolaget Neptun lär vara betänkt på att söka upptaga den år 1882 på hösten strandade engelska ångaren Craiglands, hvilken ligger sjunken vid Bjurö klubb i Norrbotten. Försöket lär komma att göras sedan bolagets 3 väldoga jernpontoner, som f. n. ligga å Beckholmen, hunnit ställas i ordning och bogserats upp till ort och ställe.
Engelska ångfartyget Benjamin Withworth, som under resa från Stockholm till Neder-Kalix strandade utanför inloppet till sistnämda plats, har den 8 d:s tagits flott af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes, som införde det samma till Karlsborgs lasttageplats för att tätas.
Ångaren Hermes och Postiljon länspumpade i ondags natt strandade ångaren Kurir, togo honom af grundet och inbogserade honom till Piteå. Bottnen är illa ramponerad.
Aftal har träffats mellan rederiet af ångaren Hernösand II och vederbörande försäkringsgifvares agent angående den bogseringshjelp (från Finngrundet till Sundsvall) som af nyssnämde ångare nyligen lemnades engelske ångaren Alassio. Ersättningen har blifvit bestämd att utgå med 1,000 pd (= 18,000 kronor). Rederiet hade fordrat 4,000 pd.
I måndags afton aflöpte från Brynäs varf (tillhörigt aktiebolaget Atlas) i Gefle en för ångfartygsbolaget Östersjön byggd jernångare af 138 fots längd, 23 ½ fots bredd och 11 fots djupgående, lastande 8,000 centner. Ångaren, som är försedd med 50 hästars maskin, är byggd af svemskt stålmateriel för Veritas 2:a klass med stjerna. Ångaren erhöll namnet Velox.
Nämda ångare kommer att bland andra platser äfven trafikera Visby.Gotlands Tidning
Lördagen den 14 juni 1884
N:r 47.