Rättegångs- och Polissaker.

För ärekränkning har, som föritnämts, hustru Ölander stämt hustru Norberg. Genom dom i måndags blef svaranden frikänd.

Ransakning har i dag hållits inför södra häradsrätten med för stöld och förfalskning af motböcker med Hejde sparbank häktade förre skolläraren C. P. Blomberg samt för delaktighet häri anklagade J. Procopé, P. Olsson Mölner, J. Pettersson Rågåkra, Fredriksson, J. Pettersson Folkes och A. Andersson Medebys.
Förhöret rörde sig till största delen om en inteckning å 7,000 kr., som från sparbanken tillgtipits för att användas till belåning här i staden, hvarom Olsson Mölner skulle vara medveten. Åtskilliga vittnen hade och för Olsson särdeles graverande omständigheter att förmäla, men deras berättelser bestridde. Olsson med att han ej kom i håg något. Hans sakförare, urmakare Norstedt, intygade ock att Olsson är mycket minnesslö.
För två personers inkallande uppsköts ransakningen till annan dag, då samtliga avarandena fortfarande vid samma påföljd skola infinna sig.Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 juni 1884
N:r 50.