Väderleken

har sedan i måndags antagit en sydländsk vanan sommarluft med + 25 till 27 gr. i skuggan. Under sådant förhållande, om det fortfar någon tid, skall naturligtvis följden blifva, att årets äring så väl i qvantitet som qvalitet uppnår ett resultat, som bör tillfredsställa den mest pessimistiska jordbrukare.Gotlands Tidning
Onsdagen den 2 juli 1884
N:r 52.